​Inden ankomst - ​Before arrival - Vor der Ankunft

​Lejekontrakt

Når De har bestilt et ferieophold hos Mols Bjerge Feriecenter, modtager De kort tid efter en bekræftelse på dette via mail. Bekræftelsen er Deres lejekontrakt og indeholder alle de oplysninger, som De har brug for. I denne finder De oplysninger om adressen på Mols Bjerge Feriecenter, selve regningen for opholdet med betalingsoplysninger.

Nøgleudlevering foregår hos Min Købmand i Knebel, Knebel Bygade 27, 8420 Knebel, tlf. 86 35 10 12, e-mail knebel@spar.dk, som ligger ca. 400 m fra Feriecentret. Hos SPAR Købmanden fremvises lejekontrakt samt dokumentation for betaling. En informationsmappe ligger i ferieboligen.

Medbring altid lejekontrakt samt dokumentation for betaling ved nøgleudlevering

​Kørevejledning

www.krak.dk/ruteplan

Ankomst uden for normale ankomsttider​

Hvis De ankommer udenfor normale ankomsttider (se ankomst og afrejse) så sørger vi for, at nøglen ligger fremme til Dem men kun efter aftale så husk at kontakte os i god tid inden opholdets start.

Tillægsydelser​

Alle ferieboligerne råder over køkkenservice. Linned, håndklæder, viskestykker m.m. skal medbringes. Rengøring efter endt ophold er inkluderet i opholdets pris, med mindre andet er oplyst.

Husdyr​

Det er tilladt at medbringe hund i enkelte af ferieboligerne mod et tillæg (DKK 125,- pr. ophold), som skal meddeles ved bestilling.

Vejdirektoratet​

Der er stor tradition for kødannelse på de mest anvendte veje, når vi er i de store ferieuger. Ønsker De at forhøre dem nærmere om de til enhver tid aktuelle vej- og trafikforhold, kan De gå ind på vejdirektoratets trafikportal www.trafikken.dk

Vejret​

Ønsker De at holde dem opdateret med vejrprognoserne, kan De besøge www.dmi.dk

Generelle betingelser​

Bestilling​

​Straks efter bestillingens modtagelse fremsendes bekræftelse med betalingsoplysninger. Bestillingen er bindende for lejeren, når forskudsbeløbet er betalt, og for Mols Bjerge Feriecenter når forskudsbeløbet er modtaget.

Betaling​

Indenfor 10 dage efter modtagelse af bekræftelse indbetales 50% af totalbeløbet som forskudsbetaling. Er opholdet under 1 uges varighed eller med mindre end 40 dage til ankomst, betales det fulde beløb. Evt. restbeløb skal være Mols Bjerge Feriecenter i hænde senest 40 dage før lejemålets påbegyndelse. Ved bestilling mindre end 40 dage før lejemålets påbegyndelse skal totalbeløbet indbetales omgående. Indbetales totalbeløbet ikke senest som angivet ovenfor, er Mols Bjerge Feriecenter berettiget til at annullere lejemålet uden tilbagebetaling af tidligere indbetalte beløb og uden at advisere herom.

Afbestilling​

Afbestilling skal altid ske skriftligt.

Sker afbestilling mere end 60 dage før ankomstdato, betales DKK 500,- i afbestillingsgebyr.

Sker afbestilling indtil 40 dage før ankomstdato, betales 40% af beløbet.

Afbestilling mindre end 40 dage før ankomst betales opholdes fulde pris.

Aflysning af lejemålet/force majeure

​Lejemålet kan af Mols Bjerge Feriecenter aflyses på grund af force majeure (katastrofe, strejke, optøjer, krigshandlinger, brand, vandskade eller lignende), i hvilke tillfælde Mols Bjerge Feriecenter er forpligtet til snarest at underrette tilmeldte lejere. Der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse.

Lejeprisen inkluderer følgende​

Fri rådighed over ferieboligen og dens udstyr i lejeperioden. Gratis adgang til fritidsfaciliteter på Mols Bjerge Feriecenter. Rengøring ved afrejse.

Ankomst og afrejse

​Ankomst kl. 14-16 (dog kl. 15-17 i uge 25-34). Afrejse senest kl. 10 (søndag dog kl. 14 fra september til maj). Nøgleudlevering hos Min Købmandei Knebel, Knebel Bygade 27, 8420 Knebel.

Ekstra ydelser​

Sengelinned, håndklæder, viskestykke, klarklud og rengøringsartikler til den daglige rengøring skal medbringes.

Rengøring​

Den daglige rengøring påhviler lejeren selv. Ved afrejse skal ferieboligen efterlades i opryddet stand, og vinduer/døre skal lukkes/låses. Alle møbler og øvrigt inventar skal placeres samme sted og i samme stand som ved indflytningen.

Reklamationer

Reklamationer over rengøring skal meddeles SPAR Købmanden i Knebel eller udlejer straks på indflytningsdagen. Øvrige reklamationer skal ligeledes meddeles, således at der kan sørges for afhjælpning. Lejer/ejer er, jf. dansk lovgivning, forpligtet til at give Mols Bjerge Feriecenter en rimelig frist til afhjælpning af eventuelle fejl/mangler, som reklameres af lejer/ejer. Eventuel erstatning beregnes kun fra det tidspunkt, reklamationen modtages hos Mols Bjerge Feriecenter. Hvis lejer rejser fra ferieboligen uden forinden mundtligt at have underrettet Mols Bjerge Feriecenter og uden at have givet Mols Bjerge Feriecenter en rimelig frist til at rette eventuelle fejl, kan Mols Bjerge Feriecenter ikke pålægges nogen tilbagebetalingspligt, idet lejer/ejer selv har umuliggjort en rettelse af fejlen/skaden.

Lejerens ansvar​

Lejeren er forpligtet til at respektere de ordensbestemmelser, som gælder for Mols Bjerge Feriecenter. Lejeren hæfter fuldt ud for ferieboligens inventar. Mangler og beskadigelser påført af lejeren, afregnes af denne ved afrejse. Den person, der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt i lejeperioden af øvrige beboere i ferieboligen. Ferieboligen må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i lejekontrakten.

Ønsker

Ønsker om en bestemt feriebolig noteres og efterkommes hvis muligt, men der er ingen garanti.

Allergi

Vi kan ikke garantere, at der ikke tidligere har været hunde/katte e.l. i ferieboliger, hvor det ikke er tilladt at medbringe husdyr, da ejeren af ferieboligen selv kan have hund eller kat. Men der gøres rent med specielle rengøringsmidler, hvis der har været husdyr i en feriebolig.

Andet

Vi gør desuden opmærksom på, at ferieboligen især i for- og eftersæson - kan have stået tom i en længere periode. Derfor kan der forekomme fugtigt og indelukket klima, som dog vil forsvinde efter ca. et døgn ved opvarmning/udluftning.

Opvarmning

Ferieboligen vil være opvarmet til ca. 18 gr. fra november til maj

​Rental agreement​

​Shortly after booking a stay you will receive a confirmation. The confirmation is your rental agreement which contains all the information you will need. This includes the address of the holiday centre, the invoice and information regarding the payment. You must produce the rental agreement as well as documentation for the payment when you collect the key at the SPAR grocery store in Knebel, Knebel Bygade 27, DK-8420 Knebel, phone +45 86 35 10 12, email knebel@spar.dk.

Bring always rent evidence and proof of payment when key collect

Driving Guide

www.krak.dk/ruteplan

Arrival outside opening hours

If you arrive outside opening hours (see details regarding arrival and departure in the section containing practical information), we will make sure that the key is available to you. However, we only provide this service as previously arranged, so remember to contact us well before the beginning of the stay.

Additional Benefits/Services

All of the apartments feature tableware. You must bring along linen, towels, dishcloths etc. Final cleaning of the apartment is included in the price of the stay, unless otherwise stated.

Pets

You are allowed to bring along a dog in some of the apartments. If you wish to bring along a dog, you must point this out during the booking process.

Traffic

www.trafikken.dk

Weather

www.dmi.dk

General Conditions​

Booking

Immediately upon reception of your booking we will send you a confirmation containing all the necessary information regarding the payment. The booking becomes a binding agreement for the tenant as soon as the advance payment has been paid, and to us as soon as we receive said payment.

Payment

Within 10 days of receiving the confirmation, you must pay 50% of the total amount as an advance payment. If the duration of the stay is less than a week or the date of arrival is less than 40 days away, the full amount must be paid. Any balance must be paid in such a way, that it will reach the holiday centre no later than 40 days before the beginning of the stay. If the booking is made less than 40 days before the beginning of the stay, the full amount must be paid immediately. If the full amount is not paid according to said conditions, the holiday centre is entitled to cancel the stay without refunding previously paid amounts and without notifying the tenant of this.

Cancellations

All cancellations must be written.

If you cancel a stay more than 60 days before the beginning of the the stay, you will be charged a cancellation fee of 500,- DKK.

If you cancel a stay until 40 days before the beginning of the stay, you will be charged a cancellation fee of 40% of the full amount.

If the cancellation is made less than 40 days before the beginning of the stay, you will be charged the full amount of the stay.before arrival held u pay full price.

Cancelling a stay/force majeure

The holiday centre may cancel the stay with reference to force majeure (natural disasters, strikes, riots, acts of war etc.). In this case, the holiday centre must notify the affected tenants as soon as possible. The tenant is not entitled to receive any form of compensation.

The rental price includes

Free disposal of the apartment and all kinds of equipment within it during the rental period. Free access to the leisure facilities at the holiday centre. Final cleaning upon departure.

Arrival and departure

Arrival from 2 p.m. to 4 p.m. (please note: from 3 p.m. to 5 p.m. from week 25 to week 34). Departure no later than 10 a.m. (please note: On Sundays in the period from September to May the time of departure is set to 2 p.m.). The key is handed out at the SPAR grocery store in Knebel, Knebel Bygade 27, 8240 Knebel.

Additional services

Bed linen, towels, tea towel, ready cloth and cleaning articles for daily cleaning.

Cleaning

The tenant must take care of daily cleaning. When you depart the apartment must be tidied. Windows/doors must be closed/locked. All furniture and fixtures must be placed as they were when you moved in.

Complaints

You must inform us of any complaints regarding the state of the cleaning, so that we can remedy the problem. According to Danish law, the tenant/the owner is obliged to give the holiday centre a reasonable time limit to remedy such lacks/deficiencies as may be reported by the tenant/the owner. Any compensation will be computed solely from the point of time that the holiday centre receives the complaint.

If the tenant departs the apartment without verbally informing the holiday centre and without giving the holiday centre any chance to remedy possible errors, the holiday centre will not recognize any claims of reimbursement as the tenant/the owner himself has made it impossible for us to remedy the lack/the deficiency.

The tenant's responsibility

The tenant must respect the holiday centre’s rules and guidelines. The tenant is fully responsible for all fixture in the apartment. Any deficiencies and damages inflicted by the tenant must be settled by the tenant in connection with the departure. The person who enters into the tenancy is also responsible for any damages which occur during the tenancy in the event that said damages are caused by other of the apartment's occupants. No more than the maximum number of persons, which is stated in the rental agreement, are allowed to stay in the apartment.

Requests

If you want to stay in a certain apartment we will try to meet your request, but we do not make any guarantees.

Allergy

We are unable to guarantee, that no pets have been present. This goes for all of the holiday homes and apartments including those where the tenant is not allowed to bring along any pets, as the owner of the holiday home or the apartment may himself have brought along a dog or a cat.

Other

Further, we direct your attention to the fact that the holiday home or the apartment may have been unoccupied for en extended period of time. This is especially the case during spring and autumn. Therefore, the indoor environment may appear moist and stuffy. However, approximately 24 hours of heating and ventilation will remedy this condition.

Heating

The house will be heated to about 18 degrees from November to May

Mietvertrag

Wenn Sie einen Urlaub gebucht haben, erhalten Sie kurz nach Buchung eine Bestätigung. Die Bestätigung ist Ihr Mietvertrag und enthält alle Informationen, die Sie brauchen. In diesem finden Sie auch Informationen zur Adresse der Ferienanlage, sowie die Rechnung mit Zahlungsinformationen. Wenn Sie beim SPAR-Kaufmann in Knebel (Knebel Bygade 27, DK-8420 Knebel, Tel. +45 86 35 10 12, E-Mail knebel@spar.dk) den Schlüssel abholen, bringen Sie bitte den Mietvertrag und den Zahlungsbeleg mit. Eine Informationsmappe befindet sich im Ferienhaus.

Bringen Sie immer mieten Beweismittel und ein Beleg über die Zahlung wenn Schlüsselübergaben

​Fahrtrichtung

www.krak.dk/ruteplan

Anreise außerhalb der normalen Ankunftszeiten

Wenn Sie außerhalb der normalen Ankunftszeiten (siehe An-und Abreise unter "praktische Hinweise), so stellen wir sicher, dass der Schlüssel deponiert wird. Dies ist jedoch nur nach vorheriger Absprache möglich.

Zusätzliche Leistungen

Alle Ferienhäuser sind mit komplettem Geschirr und Service ausgestattet.

Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher usw. sind selbst mitzubringen.

Haustiere

In einigen wenigen Häusern ist es erlaubt, gegen Gebühr, ein Haustier mitzubringen. Dies muss bei Buchung angegeben werden.

Verkehr

www.trafikken.dk

Wetter

www.dmi.dk

Allgemeine Geschäftsbedingungen​

Buchung

Die Buchung ist für den Mieter bindend, wenn der Vorschuss gezahlt wird, und für uns, wenn die Vorauszahlung eingegangen ist.

Zahlung

Innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Bestätigung sind 50% des Gesamtpreises als Vorauszahlung zu leisten. Bei Aufenthalten unter 1 Woche und Buchungen mit weniger als 40 Tagen vor Anreise, ist der Gesamtbetrag sofort zu zahlen. Sind die Zahlungen nicht termingerecht verbucht, ist die Ferienanlage berechtigt, den Mietvertrag ohne Rückerstattung etwaiger bereits geleisteter Zahlungen zu stornieren.

Stornierung

Eine Stornierung muss schriftlich erfolgen.

Wenn die Stornierung mehr als 60 Tage vor dem Anreisedatum vorgenommen wird, sind DKK 500,- als Stornogebühr zu zahlen.

Bei Stornierung bis 40 Tage vor dem Anreisedatum sind 40% des Mietbetrages zu zahlen.

Bei Stornierung weniger als 40 Tage vor Anreise ist der volle Aufenthaltspreis als Stornogebühr zu zahlen.

Stornierung des Mietvertrags/höhere Gewalt

Die Vermietung kann seitens des Vermieters aufgrund höherer Gewalt (Katastrophen, Streiks, Unruhen, Krieg oder ähnlich) annulliert werden. In diesem Fall ist die Anlage verpflichtet, dem Mieter dies unverzüglich mitzuteilen. Der Mieter hat keinen Anspruch auf Rückerstattung.

Im Mietpreis enthalten

Freie Verfügbarkeit uber die Wohnung und das Inventar. Zugang zu den Freizeit-Einrichtungen in der Ferienanlage, Endreinigung.

An- und Abreisen

Ankunft zw.14-16 Uhr (aber 15-17 Uhr in der Woche 25-34). Abreise spätestens. bis 10 Uhr (September bis Mai, sonntags jedoch 14 Uhr. Schlüsseladresse: Spar-Kaufmann in Knebel, Knebel Bygade 27, 8420 Knebel.

Zusätzliche Leistungen

Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtuch, bereit, Tich- und Reinigungsmitteln Artikeln für die tägliche Reinigung

Reinigung

Die tägliche Reinigung obliegt dem Mieter. Die Wohnung ist aufgeräumt und ordnungsgemäss zu hinterlassen. Alle Fenster / Türen müssen geschlossen sein. Alle Möbel und anderes Inventar sind dort hinzustellen, wo man Sie bei Anreise vorgefunden hat.

Reklamation

Beschwerden über die Sauberkeit; Mängel, Fehler, Defekte u.a. sind umgehend dem SPAR-Kaufmann in Knebel mitzuteilen, damit die Möglickeit zur Abhilfe gegeben ist. Werden Reklamationen nicht fristgerecht gemeldet oder reist der Vermieter ab ohne die Reklamation zu melden, verfällt jeglicher Anspruch auf Entschädigung.

Verantwortung des Mieters

Der Mieter ist verpflichtet, die Hausordnung der Anlage zu beachten. Der Mieter haftet in voller Höhe für die Ferienwohnung und ihre Einrichtung. Mängel und Schäden, die durch die Mieter oder Mitreisende verursacht wurden, sind bei Abreise zu begleichen. Die maximale Belegungszahl darf nicht uberschritten werden.

Kundenwünsche

Wir sind bestrebt Kundenwünsche zu erfüllen, können diese aber nicht garantieren. Kundenwünsche sind kein Vertragsbestandteil.

Allergie

Wir können nicht garantieren, dass diese haustierfrei sind, da die Eigner oft selbst Haustiere haben, aber keine Fremdtiere in ihren Häusern zulassen.

Anders

Bitte beachten Sie, dass die Wohnungen - spez. im Winterhalbjahr - längere Zeit unbewohnt sind und daher kann es vorkommen, dass bei Anreise erst einmal gut ausgelüftet/geheizt werden muss.

Heizung

Das Haus wird über eine Temperatur von 18 Grad von November bis Mai.

​Mols Bjerge Feriecenter

Lyngevej 17

8420 Knebel

​Telefon: 4055 0876

E-mail: mbf@molsbjerge.dk